Privacyverklaring

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), versie 25 mei 2018

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van de donateurs ofwel vrienden van de SGKJ en geïnteresseerden in de digitale SGKJ-Nieuwsbrief.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?
Onze donateurs en geïnteresseerden geven zelf hun persoonsgegevens aan ons door.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Aanhef/geslacht (dhr., mevr., titel), voorletter(s), voornaam, achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, interesse met betrekking tot kinderboeken, werkkring/positie, bankrekeningnummer, betaalgegevens met betrekking tot donateurschap, toestemming voor het ontvangen van digitale berichten en/of berichten op papier. Bij de geïnteresseerden in de SGKJ-Nieuwsbrief worden alleen de mailadressen in het bestand opgenomen.

N.B. Niet van alle donateurs van de SGKJ zijn al bovenstaande gegevens bekend en/of opgeslagen.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen communiceren met de donateurs van de SGKJ. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn.

De SGKJ hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens van donateurs van de SGKJ de volgende grondslagen:

 • toestemming van de donateurs van de SGKJ;
 • het uitvoeren/nakomen van afspraken;
 • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de financiële administratie van donaties).

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van de donateurs van de SGKJ zijn alleen beschikbaar voor en worden uitsluitend gebruikt door de leden van het bestuur van de SGKJ. E-mails worden verzonden met een bcc.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Persoonsgegevens van de donateurs van de SGKJ bevinden zich op privécomputers met standaardbeveiliging zoals firewall en virusscanners.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

 • recht op inzage, met uitzondering van interne notities en werkaantekeningen;
 • recht op rectificatie;
 • recht op gegevenswissing (ook bekend als ‘het recht om vergeten te worden’);
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht van bezwaar.

U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien een beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in, per e-mail of per post. U krijgt altijd van ons een bericht terug .

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?
Twee voorbeelden:

 • Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.
 • Wanneer u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk in (per post of per e-mail) in. U krijgt altijd van ons een bericht terug.

Intrekken van verleende toestemming
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Dat doet u schriftelijk per post of per e-mail. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. Intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Als we uw gegevens niet meer mogen verwerken, is het in de praktijk onmogelijk om u nog berichten te sturen, per e-mail of per post.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wanneer een vriend van de SGKJ geen donateur meer is van de SGKJ, vernietigen wij zijn of haar persoonsgegevens.

Hebben cookies invloed op mijn privacy?
De website www.hetoudekinderboek.nl maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor statistische doeleinden (Google Analytics). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De IP-adressen worden geanonimiseerd.

Sociale media
De SGKJ heeft een Facebookpagina. In de Facebookberichten van de SGKJ worden geen namen of andere persoonsgegevens van donateurs van de SGKJ opgenomen of bekend gemaakt, tenzij de betrokkene daar expliciet schriftelijk om verzocht heeft.
We plaatsen regelmatig foto’s van SGKJ-activiteiten op de Facebookpagina en de website. Wanneer er een foto van een van de SGKJ-activiteiten op Facebook of de website wordt geplaatst waar u op staat, kunt u verzoeken de foto te laten verwijderen. Zo’n verzoek wordt zo snel mogelijk ingewilligd.

Actualisering
Om deze privacyverklaring up to date te houden zal het bestuur van de SGKJ de verklaring van tijd tot tijd aanpassen. We publiceren een belangrijke kennisgeving op onze website om u te informeren over betekenisvolle wijzigingen in onze privacyverklaring en we geven bovenaan de verklaring de datum van de meest recente update aan.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen met het secretariaat van de SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com of
Hullenzandweg 18, 7938 TB Nieuw Balinge.