Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Doel
Het doel van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) is de bevordering en verbreiding van kennis over de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur.

Begripsbepaling
- De SGKJ is een stichting met donateurs en heeft een bestuur dat uit vijf personen bestaat; de donateurs worden aangesproken met de term ‘vriend’.
- De stichting is gevestigd te Nieuw Balinge en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 41041619.
- De statuten van de stichting zijn vastgelegd in een akte gepasseerd op 3 juni 1993 bij Tap Tromp van Hoff Notarissen te Zutphen.
- De SGKJ is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en heeft dus de ANBI-status. In die hoedanigheid staat de stichting bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer: 816666155. Bijdragen, donaties, giften en schenkingen komen derhalve voor verhoogde aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking.

Activiteiten
Studiedagen en excursies
Jaarlijks worden twee studiedagen georganiseerd, in het voor- en in het najaar. Tijdens deze bijeenkomsten houden drie á vier deskundigen een lezing die aansluit bij het thema van de betreffende studiedag. Daarnaast worden vier á vijf korte presentaties gegeven over een (oud) kinderboek dat aansluit bij thema. Verder kan tijdens de studiedagen aandacht worden geschonken aan andere zaken die de SGKJ betreffen, zoals een jubileum of een afscheid. Behalve studiedagen organiseert de SGKJ tweemaal per jaar, eveneens in het voor- en najaar, een excursie naar een relevante tentoonstelling, museum, archief of collectie. De studiedagen en excursies zijn toegankelijk voor Vrienden van de SGKJ en andere belangstellenden. Er wordt naar gestreefd dat de studiedagen en excursies kostendekkend zijn.
Publicaties
Tweemaal per jaar ontvangen de Vrienden van de SGKJ de SGKJ-Berichten. Dit tijdschrift bevat onder meer verslagen van studiedagen, interviews met verzamelaars, artikelen over kinderboekcollecties en recensies van vakboeken.
Naast de SGKJ-Berichten wordt vier tot zes keer per jaar een digitale Nieuwsbrief verspreid onder Vrienden van de SGKJ en andere belangstellenden. Deze Nieuwsbrief bevat nieuws en andere berichten uit de wereld van het (oude) kinderboek.
Vrienden van de SGKJ ontvangen aan het eind van elk kalenderjaar als Nieuwjaarsgeschenk een uitgave in de reeks De Waare Rijkdom. In deze uitgave wordt een onderwerp betreffende de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur uitgediept door een door het bestuur gekozen auteur.
Hieronymus van Alphen Prijs
Tweejaarlijks, steeds in de oneven jaren, wordt de Hieronymus van Alphen Prijs uitgereikt aan een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. Een onafhankelijke jury draagt een kandidaat voor de prijs voor aan het bestuur van de SGKJ. De prijs bestaat uit een oorkonde, bloemen en een beeldje met een inscriptie van de laureaat en het jaartal.

Financiën
- De belangrijkste inkomstenbron van de stichting zijn de donaties van de SGKJ-vrienden. Voor 2020 bedragen deze minimaal dertig euro (voor studenten vijftien euro).
- Er wordt getracht specifieke subsidies te verwerven voor bepaalde activiteiten.
- Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel dat aansluit bij de doelstelling van de stichting.
- De deelnemersbijdrage (2020) voor donateurs aan een studiedag bedraagt vijftien euro, voor niet-donateurs twintig euro.
- De deelnemersbijdrage (2020) voor donateurs aan een excursie bedraagt vijf euro, voor niet-donateurs tien euro.
- Bestuursleden krijgen geen vacatiegeld voor bestuursvergaderingen, maar mogen wel de reiskosten declareren. Dat geldt ook voor overige onkosten gemaakt in de uitoefening van de functie.

Publiciteit
Voor de stichting is het belangrijk dat zij zichtbaar is in het veld en laat zien welke activiteiten ondernomen worden. Daartoe worden verschillende middelen ingezet:
- Website
Naast algemene informatie over de SGKJ en haar activiteiten worden regelmatig blogs geplaatst over onderwerpen betreffende de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur.
- Facebook
De beheerders van de facebookpagina van de SGKJ plaatsen minimaal een keer per week een aan het doel van de stichting gerelateerd bericht op de facebookpagina. Blogs, aankondigingen van studiedagen en excursie, en verslagen op de website worden via een facebookbericht steeds onder de aandacht gebracht van een groot aantal belangstellenden.
- De digitale Nieuwsbrief wordt niet alleen onder donateurs maar ook onder niet-donateurs verspreid. Deze laatste groep ontvangt bij elke Nieuwsbrief een mail waarin zij worden gewezen op de voordelen van het donateurschap.
SGKJ-Berichten en Nieuwjaarsgeschenk worden steeds opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en zijn via de catalogus van de KB opvraagbaar en dus ter inzage voor een groot publiek.
- De toekenning van de Hiëronymus van Alphen Prijs en de verschijning van het Nieuwjaarsgeschenk worden via persberichten onder de aandacht van relevante media gebracht.
- Bij het organiseren van het activiteiten wordt regelmatig samengewerkt met andere organisaties, zoals musea, bibliotheken, onderwijsinstellingen en archieven, die via hun eigen kanalen bekendheid geven aan de activiteiten van de SGKJ.

Toekomstplannen
In de periode 2020-2025 hoopt de SGKJ het volgende te realiseren:
- voortzetting van de activiteiten zoals hierboven omschreven;
- het bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden van de SGKJ bij verschillende activiteiten; te denken valt hierbij onder meer aan het schrijven van blogs voor de website en het verzorgen van korte presentaties tijdens studiedagen;
- het uitvoeren van een promotieplan met als doel de bekendheid van de SGKJ te vergroten en nieuwe donateurs te werven;
- het bewerkstelligen van een intensievere samenwerking met andere organisaties.