ANBI-informatie

De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) is gevestigd te Hullenzandweg 18, 7938 TB Nieuw Balinge.

De SGKJ is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee heeft de SGKJ dus de zogenaamde ANBI-status en staat in die hoedanigheid bij de belastingdienst geregistreerd. Bijdragen, donaties, giften en schenkingen komen derhalve voor verhoogde aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking.

Bank: ING rekeningnummer NL88 INGB 0002 3485 52 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Nieuw Balinge. RSIN-nummer: 816666155. KvK-inschrijfnummer: 41041619.

Fondsen en vermogen

1. Verwerving

In december van ieder kalenderjaar ontvangen de  Vrienden van de SGKJ en aangesloten instellingen (bibliotheken, musea en wetenschappelijke instituten) een betalingsverzoek voor de jaarlijkse donatie. Voor deelname aan de studiedagen en excursies wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. Voor het werven van nieuwe donateurs is promotiemateriaal beschikbaar, dat bij daartoe geëigende instellingen en gelegenheden wordt verspreid.

2. Besteding

Ontvangen donaties dienen uitsluitend ter voldoening van de kosten die de activiteiten van de Stichting met zich meebrengen. Uit de verworven fondsen worden opmaak-, druk- en verzendkosten van SGKJ-Berichten en uitgaven in de reeks De waare rijkdom bekostigd. Sprekers voor studiedagen krijgen een door de Stichting betaalde boekenbon. Zaalhuur, koffie en soms een borrel worden door de Stichting betaald voor zover de bijdrage van de deelnemers niet toereikend is. Bestuursleden krijgen in principe de reiskosten voor een bestuursvergadering vergoed, alsmede de daarbij genuttigde consumpties. Niet alle bestuursleden maken gebruik van hun recht om deze kosten te declareren.

3. Beheer, controle en verantwoording der fondsen

Het beheer van de financiën is opgedragen aan de penningmeester. Alle uitgaven die niet rechtstreeks voortvloeien uit de overeengekomen en uitgevoerde activiteiten van de Stichting behoeven de goedkeuring van het bestuur. De penningmeester informeert het bestuur op iedere bestuursvergadering over de financiële stand van zaken en verder over alles wat voor de financiële positie van de Stichting van belang kan zijn.

Het vermogen van de Stichting bestaat uit een bescheiden reserve op een spaarrekening. Dit vermogen is ontstaan door overschotten uit het verleden op de betaalrekening. Deze financiële reserve dient om tegenvallers in de inkomsten en de uitgaven van de Stichting op te vangen.

De penningmeester stelt jaarlijks het financiële jaarverslag op. Daarmee wordt inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven, alsmede in de vermogenspositie van de Stichting. Jaarlijks bekijkt een kascontrolecommissie de financiële administratie en het beheer en financiële beleid van de penningmeester. De commissie doet hiervan verslag aan het bestuur. Goedkeuring van de financiële jaarstukken door het bestuur en de kascontrolecommissie leidt tot décharge van de penningmeester.